reglement minitrotters 2014 - NL

 

REGLEMENT DER MINITROTTERRENEN

 

 

 

 

1. Algemene voorwaarden:

 

 

 

 • Zijn toegelaten: Drivers vanaf het jaar waarin zij 7 worden tot en met het jaar waarin zij 15 jaar worden.

 • Zijn toegelaten: Pony’s tot en met 1m32. Bij de deelname aan de challenge moet de pony ieder jaar gemeten worden voor de start van het kampioenschap.

 • Pony’s moeten handelbaar zijn. Indien er wordt vastgesteld dat één der pony’s onhandelbaar gedrag vertoont, kan deze geweigerd worden voor verdere deelname.

 • Eigenaar én driver van de pony moeten geregistreerd  en lid zijn bij de VZW Belgian Minitrotters of bij een door de VZW erkende buitenlandse vereniging.

 • De VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die gebeuren tijdens de opwarming of tijdens de koers. Iedere deelnemer verklaart automatisch door de aanvaarding van zijn lidmaatschap dat zij zelf een verzekering te hebben afgesloten die alle risico’s eigen aan minitrotterrennen dekt.

 • Iedere deelnemende driver en eigenaar onderschrijft de voorwaarden die door dit reglement worden gesteld automatisch door middel van lidmaatschap en deelname aan de rennen.

   

  2. Uitrusting pony en driver:

   

 

 • De pony’s dienen voorzien te zijn van een EG-conform paspoort (chip, ueln, signalement) en geregistreerd te zijn in de centrale databank van de Belgische Confederatie van het paard (bewijs = mutatieluik), alsook in orde te zijn met hun vaccinaties.

 • Iedere eigenaar of zijn gemandateerde dient een (betalings-)bewijs van verzekering BA af te leveren bij eerste aangifte.

 • De driver moet over een veiligheidsvestje beschikken dat moet beantwoorden aan de norm EN 13158 of aan de norm CE 1621-2.

 • De pony moet over een certificaat van meting beschikken dat wordt opgesteld bij de eerste deelname aan de Belgische rennen. Certificaten van erkende buitenlandse organisaties worden ook erkend.

 • Slagriem is verplicht.

 • Veiligheidshelm is verplicht.

 • Gebruik van de karwats is verboden

 • Herkenbare nette kleding dragen, witte buis, bodywarmer of jasje met herkenbare kleuren.

 • De sulky zal bij eerste deelname worden onderzocht indien hij de veiligheid van het kind en pony kan verzekeren.

 

 1. Wielschijven zijn verplicht

 2. De sulky moet voorzien zijn van aanhechtingsplaatsen voor nummers.

 

 • Iedere pony wordt geacht een begeleider te hebben die kan ingrijpen wanneer nodig.

 • Ongehoord gedrag door deelnemer, grooms, ouders enz. binnen de omheining van de renbaan zal gesanctioneerd worden door de VZW en/of de bevoegde koerscommissarissen. Wordt verstaan onder begeleider: Iedere persoon die zich voor tijdens en na een ren van minitrotters binnen de omheining van de piste bevindt.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 • Zowel iedere nieuwe driver en/of pony die niet op de proefstart aanwezig was en wil deelnemen, dient voorafgaandelijk aan de inschrijving een behendigheidsproef af te leggen waarbij  zowel de driver als pony toont dat hij de basiskennis van de regels van de kunst beheerst.

 • Wie niet niet deelneemt aan de proefstart is niet startgerechtigd voor de eerste 3 rennen.

 • Met uitzondering van de begeleiding bij de bandenstart, is het verboden om  de pony te begeleiden en bij te zitten op de sulky. De driver dient in ieder stadium van de rennen (ook in de opwarmingsfase) de pony op zelfstandige basis te beheersen.

   

  3. Organisatie:

   

 

 • De VZW Belgian minitrotters neemt de organisatie van de rennen op zich. Zij heeft als sociaal doel werven en vormen van jonge mensen in de drafsport.

 • De Raad van bestuur van de VZW heeft de volgende bevoegdheden:

   

 

 1. Zij heeft volheid van bevoegdheid: Zij is bevoegd om alle daden van beheer te stellen die betrekking hebben op dit type rennen.

 2. Zij stelt jaarlijks in overleg met de renverenigingen het programma op.

 3. Zij is bevoegd om het reglement op te stellen en er  wijzigingen in aan te brengen.

 4. Zij is bevoegd om drivers en/of pony’s voor een bepaald aantal rennen uit te sluiten van deelname op voordracht van een lid van de raad van bestuur.

 5. Zij geldt als beroepsinstantie voor de sancties genomen door de koerscommissarissen en in de minitrotterrennen.

 6. De Raad van bestuur is rechtstreekse verantwoording verschuldigd aan de Belgische federatie voor paardenwedrennen, die stichtend lid is van de algemene vergadering.

 7. De leden van de raad van bestuur zijn allen bevoegd voor de controle en toezicht op het correct verloop de rennen met uitzondering van de bevoegdheden van de koerscommisarissen.

   

   

  Lidmaatschap

 

 

 

 • De VZW voorziet naast de prijzengelden voor iedere ren naturaprijzen voor de winnaars en/of de andere deelnemers. Iedere ren wordt met 150 gefinancierd, waarvan er 100 euro rechtstreeks in prijzengeld wordt uitgekeerd, en 50 euro in de vorm van naturaprijzen wordt uitgekeerd.

 • Het prijzengeld bedraagt 100 euro per ren. Dit zal uitgekeerd worden volgens de volgende verdeelsleutel:

  • 1ste plaats: 45 euro

  • 2de plaats:  25 euro

  • 3de plaats: 15 euro

  • 4de plaats: 10 euro

  • 5de plaats: 5 euro

 • Het prijzengeld bij ontdubbeling bedraagt 50  euro per reeks. Dit zal uitgekeerd worden volgens de volgende verdeelsleutel:

  • 1ste plaats:  25 euro

  • 2de plaats:  15 euro

  • 3de plaats:  5  euro

  • 4de plaats: 3 euro

  • 5de plaats: 2 euro

 • Bij dead-heat zal het prijzengeld gelijkwaardig verdeeld worden over de 2 deelnemers.

 • De eindwinnaar van de challenge zal gelauwerd worden met een naturaprijs en trofee.

   

   

  4. Verloop rennen:     

   

 

 • De competitie heeft de vorm van een kampioenschap waarbij de combinatie met het meeste punten de kampioenstitel zal binnenhalen.

 • Bij gelijk aantal punten geldt de standaard ex-aequo regeling, gekeken wordt naar de meest behaalde overwinningen 1e, 2e prijzen enz.

 • Er zijn 2 startmodussen: autostart en bandenstart. Bij bandenstart wordt er  vanuit stilstand vertrokken met hulp van 1 begeleider.

 • Met uitzondering van de begeleiding bij de bandenstart, is het verboden om  de pony te begeleiden en bij te zitten op de sulky. De driver dient in ieder stadium van de rennen (ook in de opwarmingsfase) de pony op zelfstandige basis te beheersen.

 • Uitsluitingen van de pony’s gebeurt onder de volgende voorwaarden:

   

 

Onder onregelmatige drafgang wordt verstaan: Iedere onregelmatige drafgang in de zin van de bepalingen opgenomen in de code der draverijen, aangenomen  door de Belgische federatie voor paardenwedrennen vzw.

 

 

 

 1. Indien een pony  tot onregelmatige drafgangen overgaat, krijgt de driver een kwestie een termijn waarbinnen hij de mogelijkheid krijgt om zijn pony opnieuw tot regelmatige drafgangen te bewegen. Voorwaarde hiervoor is dat de kwestieuze pony geen competitief voordeel uit zijn onregelmatige drafgangen haalt, noch zijn mededingers hindert,  op straffe van onmiddellijke uitsluiting.

   

 2. Het is aan de bevoegde baancommissarissen om naar goed inzicht de termijn te bepalen waarbinnen de driver in kwestie de mogelijkheid krijgt om zijn pony tot regelmatige drafgangen te bewegen. Het is met andere woorden te baancommissarissen toegelaten om zelf het maximaal toegelaten aantal galopsprongen te bepalen in functie van de renomstandigheden en de houding van de betrokken driver om zijn pony tot regelmatige drafgangen te bewegen.

   

 3. In de laatste 100 meter van de ren, is punt a niet van toepassing en zal iedere onregelmatige drafgang de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben.

 

 

 

 • Puntentelling in de rennen voor het kampioenschap

  • 1ste plaats = 6 punten

  • 2de plaats = 4 punten,

  • 3de plaats = 3 punten,

  • 4de plaats = 2 punten

  • 5de plaats = 1 punt.

  • 6de t.e.m laatste plaats of uitgeschakeld=0 punten

   5. Eliminaties, opsplitsing rennen en toewijs startnummers:

    

 

 • Minimum 4 deelnemers per ren, maximum 13 . Eliminatie op basis van aantal deelnames. (Pony met minst aantal deelnames (op jaarbasis) krijgt voorrang.

 • Vanaf 14 deelnemers zal er worden ontdubbeld.

 • Er zijn maximum 2 reeksen per meeting.

 • Bij opsplitsing zullen de pony’s volgens punten afwisselend verdeeld worden over de verschillende reeksen volgens de reeds behaalde punten.

 • Bij eliminatie zullen de poneys die het langs zonder deelname blijven, eerst deelnemen.

 • Bij de start van een nieuw seizoen/challenge zal er een verdeling der handicaps over de ren gebeuren onder de volgende voorwaarden:

  • De afstand is 1100m

  • Er zijn 3 startbanden (0m, 100m, 200m)

  • De verdeling over de handicaps zal gebeuren op basis van de behaalde punten van het voorgaande jaar in het kampioenschap. De bepaling van het aantal punten  die de handicaps bepalen, zal jaarlijks vastgesteld worden door de raad van bestuur.

    

   6. Startmodussen:

    

   Autostart:

 

 • Pony met laagste winsom krijgt het laagste startnummer toebedeeld. Bij dezelfde winsom zal er worden gekeken naar de stokmaat (kleinste stokmaat= kleinste nummer).

  Bandenstart:.

 

 • Bij de bandenstart dient mag iedere pony vergezeld te zijn van een persoonlijke begeleider.

 • Nieuwe pony’s tot 1m20, mogen vooraan starten bij hun eerste startaangifte. Pony’s groter dan 1.20m starten op 100m van het eerste startvak

 • De eerste koers wordt er ingedeeld op basis van de eindstand van het klassement van het kampioenschap van het jaar voordien

 • Iedere pony die wint, krijgt de daaropvolgende ren een extra handicap van 100m, de 2de krijgt een extra handicap van 50m

 • Pony’s die 2x niet in de top 3 eindigen, krijgen een vermindering van handicap met 50m

 • De eerste koers wordt er ingedeeld op basis van de eindstand van het klassement van het kampioenschap van het jaar voordien

   

   

  7. Dopingcontrole:

  Er zal kan door de bevoegde dierenarts van de Belgische federatie voor paardenwedrennen dopingcontrole worden afgenomen conform de vigerende IFHA-reglementering.

   

  8. Handhavingsmaatregelen:

 • Sancties worden toegekend door de Raad van bestuur in consensus en op voordracht van de baancommissarissen en/of een lid van de raad van bestuur.

 • *2 verwittigingen= 1 ren schorsing

 • *3 verwittigingen= 2 rennen schorsing

 • *5 verwittingen= 5 rennen schorsing

   

  Mogelijke sancties:

 • Ongeldige afwezigheid: 2 verwittigingen

 • Hinderen deelnemer: 1 verwittiging

 • Veroorzaken aanrijding: 2 verwittigingen

 • Ongeoorloofd gedrag:  2 verwittigingen

 • Veroorzaken valse start: 1 verwittiging

   

  Hoewel de maatregelen enkel toegepast worden op de combinaties (driver-pony) zijn alle leden onderworpen aan onderhavig sanctiereglement.

   

  9. Concordantie der teksten:

   

  In geval van strijdigheid tussen de Franstalige en Nederlandstalige versie van onderhavig reglement, geldt het Nederlandstalige reglement als enige juiste.

   

 

Programma van alle Franse drafrennen: 

GISTEREN (klik hier)

VANDAAG (klik hier)

MORGEN (klik hier)

 

www.bturf.be

Like BTurf op Facebook